Zámer a ciele projektu:

Zámer projektu je podpora rozvoja kultúry znevýhodnenej skupiny osôb so sluchovým postihnutím a to najmä pre mládež. Projekt má cieľ zvyšovať sebavedomie mladých nepočujúcich a pozitívne budovať identitu prostredníctvom zdieľania životných príbehov nepočujúcich osobností, ktorí sú úspešne zapojení v spoločensko-kultúrnom živote. Pre mladých nepočujúcich je motiváciou vidieť úspešných nepočujúcich, ktorí komunikujú posunkovým jazykom a mladí nepočujúci tak budú posilnení, že ich primárny jazyk plnohodnotný a nemusia sa za neho hanbiť. Projekt podporí neformálnym spôsobom vzdelávanie, mladí nepočujúci získajú isté typy na povolanie, predstavu ako vyzerajú vybrané povolania v praxi, taktiež vďaka videám budú mladí nepočujúci viac motivovaní pripravovať sa na povolanie vzdelávaním a vlastným sebarozvojom.

Úprimná vďaka patrí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorá finančne podporila tento projekt.

Ak si chcete pozrieť Zoznam skladieb 10 profesijných videí, môžete kliknúť na Zoznam skladieb YouTube (YouTube Playlist) (pozri obrázok):

 

10 profesijných videí prostredníctvom Zoznamu skladieb YouTube (YouTube Playlist):