Chcete podporiť naše projekty a venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní?

Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii zameranej na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, vzdelávania, športu a kultúrnych hodnôt, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní, môžete postupovať podľa pokynov nižšie. Zároveň nám môžete napísať, ktorý konkrétny projekt máte záujem podporiť.

Postup:

Zamestnanec

  1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2%z dane z príjmu.
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

https://www.notar.sk/poberatel/

Údaje o prijímateľovi:
Názov: DeafStudio o.z.
IČO: 42086051
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Solivarská 1423/2, 080 05 Prešov

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať, e-mailom.

Kontaktná osoba: Roman Polášek
Adresa: Solivarská 1423/2, 080 05 Prešov
Email: info@deafstudio.net
Web stránka: https://deafstudio.net/2-z-dane/