Zámer a ciele projektu:

Zámer projektu je podpora rozvoja kultúry znevýhodnenej skupiny osôb so sluchovým postihnutím a to najmä pre mládež. Projekt má cieľ zvyšovať sebavedomie mladých nepočujúcich a pozitívne budovať identitu prostredníctvom zdieľania životných príbehov nepočujúcich osobností, ktorí sú úspešne zapojení v spoločensko-kultúrnom živote. Pre mladých nepočujúcich je motiváciou vidieť úspešných nepočujúcich, ktorí komunikujú posunkovým jazykom a mladí nepočujúci tak budú posilnení, že ich primárny jazyk plnohodnotný a nemusia sa za neho hanbiť. Projekt podporí neformálnym spôsobom vzdelávanie, mladí nepočujúci získajú isté typy na povolanie, predstavu ako vyzerajú vybrané povolania v praxi, taktiež vďaka videám budú mladí nepočujúci viac motivovaní pripravovať sa na povolanie vzdelávaním a vlastným sebarozvojom.

 

Uprimná vďaka patrí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorá finančne podporila tento projekt.

5 profesijných videí prostredníctvom YouTube:

barista
automechanik
grafická dizajnérka
stolár
poslankyňa mestského zastupiteľstva